Kategorie      
Výrobci / značky

Obchodní podmínky

Úvod Vše o nákupuObchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti Geodézie On Line, spol. s r.o. se sídlem v České Lípě, Moskevská 13
identifikační číslo:
25416987

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16850
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://mapy.geodezieonline.cz (eshop.geodezieonline.cz)

1. Úvodní ustanovení 

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Geodézie On Line, spol. s r.o., se sídlem v České Lípě, Moskevská 13, identifikační číslo: 25416987, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16850 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://mapy.geodezieonline.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

 2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje, že může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.73.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

► v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Česká Lípa, Moskevská 13;

► v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

► bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2678380237/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej na adresu kupujícího.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@geodezieonline.cz

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@geodezieonline.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího se řídí platnými předpisy.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v Pravidlech nakládání s osobními údaji. Pravidla nakládání s osobními údaji jsou uvedeny v čl. 12 Obchodních podmínek. 

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Zvolí-li kupující možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 

9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.      Souhlasí-li kupující se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího učiní tak dobrovolně na webových stránkách viz čl. 12 Pravidla nakládání s osobními údaji. 

10.2.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1.      Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. Pravidla nakládání s osobními údaji

12.1. Pravidla nakládání s osobními údaji jsou nedílnou součástí této smlouvy. Plné znění je uvedeno v příloze.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4.      Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Geodézie On Line, spol. s r.o., Moskevská 13, 470 01 Česká Lípa, adresa elektronické pošty info@geodezieonline.cz, telefon 487 824 974.


Přílohy: 

č. 1 Pravidla pro nakládání s osobními údaji

č. 2 Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

V České Lípě dne 24.5.2018

..................................................................................................

 

Příloha č. 1
Pravidla nakládání s osobními údaji

Tato pravidla nakládání s osobními údaji, dále jen „pravidla“, popisují postup společnosti Geodézie On Line, spol. s r.o., se sídlem Moskevská 13, identifikační číslo: 25416987, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16850, při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a  o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR; Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými zákony a předpisy upravující ochranu osobních údajů.

 •  Správce osobních údajů: Geodézie On Line, spol. s r.o., dále jen „my“ a také „správce“
 • Subjekt údajů: uživatel webového rozhraní na výše uvedených webových stránkách, dále jen "vy" a také „uživatel“

Tato část pravidel mapuje chování ohledně nakládání s údaji, které získáváme o uživateli na našich webových stránkách na vstupní internetové adrese /URL/: www.geodezieonline.czwww.mapy25.czmapy.geodezieonline.cz

a sociální síti společnosti Facebook na všech našich stránkách: https://www.facebook.com/mapy.GeodezieOnLine/https://www.facebook.com/ProdejnaMapy/ a https://www.facebook.com/GeodezieOnLine/

1. Každý uživatel má právo být informován o údajích, které o něm zpracováváme. 

Uživatel má právo ohledně svých osobních údajů požadovat: přístup ke svým údajům, opravu údajů, výmaz údajů, omezení zpracování údajů, vznést námitku proti zpracování údajů, zajistit přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Obsah zpracovávaných údajů může uživatel měnit, případně písemnou formou požadovat po správci jejich výmaz. Výmaz se netýká údajů, u kterých je důvod pro jejich další uchování – tj. zákonem stanovené důvody.

 

2. Údaje, které zpracováváme: 

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště (adresa fakturační a adresa dodací),
 • adresa elektronické pošty,
 • telefonní číslo,
 • titul uživatele,
 • webové stránky uživatele,
 • přihlašovací jméno „login nebo e-mail“ a heslo do uživatelského účtu,
 • informace o chování uživatele na webových stránkách.
 • Jedná-li uživatel jménem obchodního subjektu: zpracováváme údaje potřebné k jeho identifikaci tj. název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo.
 • Při způsobu platby předem na bankovní účet: zpracováváme bankovní spojení – číslo účtu odchozí platby. Tento údaj slouží k účetní evidenci.

 

3. Pravidla pro jednotlivé úkony uživatele na webových stránkách správce 

3.1. Registrace a vedení účtu v internetové prodejně mapy.geodezieonline.cz

Pro lepší uživatelský komfort umožňujeme v internetové prodejně zřízení uživatelského účtu. Vytvoření uživatelského účtu je dobrovolné. Před vytvořením uživatelského účtu je uživatel vyzván k souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

K registraci dochází: na vstupní stránce internetové prodejny nebo před dokončením objednávky.

 

Uchováváme: přihlašovací údaje: „login nebo e-mail“ a „heslo“, dále všechny údaje, které poskytl uživatel během registrace: jméno a příjmení, adresa bydliště (adresa fakturační a adresa dodací), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně titul uživatele a webové stránky uživatele

Jedná-li uživatel jménem obchodního subjektu: název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo.

 

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou anebo do doby, kdy uživatel poskytnutý souhlas odvolá (viz Kontaktní údaje pro přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky ohledně zpracování osobních údajů) . Údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

 

 

3.2. Nákup v internetové prodejně mapy.geodezieonline.cz

Ukládáme veškeré osobní údaje, které uživatel zadá při vytvoření objednávky – přihlášením do uživatelského účtu „Stálý zákazník“ nebo vytvořením nového zákaznického účtu „Nový zákazník“ nebo nákupem bez uživatelského účtu „Bez registrace“.

 

Uchováváme údaje označené jako povinné:

 • jméno a příjmení, adresa bydliště (adresa fakturační a adresa dodací), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, způsob platby – v případě platby na bankovní účet – platba předem – pro účetní dokumentaci zpracováváme číslo bankovního spojení, z kterého platbu za zboží obdržíme
 • Jedná-li uživatel jménem obchodního subjektu: zpracováváme údaje potřebné k jeho identifikaci tj. název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo.
 • Při způsobu platby předem na bankovní účet: zpracováváme bankovní spojení – číslo účtu odchozí platby. Tento údaj slouží k účetní evidenci.

 

dobrovolné (nepovinné) údaje: 

 • titul, webové stránky uživatele, „login nebo e-mail“ a „heslo“

 

Povinné údaje jsou nutné k úspěšnému zpracování a vyřízení objednávky, bez nich nemůže být objednané zboží doručeno.


Údaje uživatele předávané zpracovatelům (viz Zpracovatelé) - dopravcům: jméno a příjmení, adresa dodací, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. V případě doručení na výdejní místo Zásilkovny předáváme: jméno a příjmení, adresa výdejního místa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. 

U právnických osob: výše uvedené údaje a název společnosti.

 

V případě osobního odběru v kamenné prodejně (Prodejna Mapy, Geodézie On Line, spol. s r.o., 470 01 Česká Lípa, Moskevská 13), tyto údaje zpracovatelům, kteří zajišťují přepravu zboží, nepředáváme.


Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou anebo do doby, kdy uživatel poskytnutý souhlas odvolá. Jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

Poznámka: u zákonem stanovených lhůt nelze na žádost uživatele výmaz poskytnutých údajů provádět dříve, než pomine zákonná lhůta pro jejich uchování (účetní doklady).

 

3.3. Zasílání informačních e-mailů v internetové prodejně mapy.geodezieonline.cz a na webové stránce www.geodezieonline.cz

Informační e-maily zasíláme uživatelům na základě požadavku ze strany uživatele. Uživatelé mohou vyjádřit svůj souhlas se zasíláním obchodního sdělení (informačních e-mailů) zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů“.

 

Souhlas je možný udělit v době registrace uživatelského účtu, před dokončením objednávky a také samostatně v informačním okně „Novinky a akce e-mailem“. Souhlas je možný odvolat v nastavení uživatelského účtu (má-li uživatel účet zřízen), žádostí (viz Kontaktní údaje pro přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky ohledně zpracování osobních údajů) a v zasílaných informačních e-mailech.

 

Uchováváme údaje: adresa elektronické pošty uživatele

 

4. Zpracovatelé

Využíváme služeb zprostředkovatelských firem, které zajišťují webhostingové, registrátorské, analytické, marketingové, přepravní a jiné služby.

 

Služby souvisí s provozem internetové prodejny a webových stránek, k zajištění fyzického předání zboží na základě uzavřené kupní smlouvy mezi námi a uživatelem, a k analýze chování uživatelů na webových stránkách.

 

Smluvní podmínky jsou zpravidla umístěny na webových stránkách zpracovatelů.

 

Výčet hlavních zpracovatelů: 
All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČ 36654965 – poskytovatel služby Atomer /pronájem internetové aplikace, všechny údaje/

 

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČ: 47114983 - poskytovatel přepravních služeb /údaje potřebné k doručení zásilky/

 

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.,  Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 251 01, IČ: 61329266  - poskytovatel přepravních služeb /údaje potřebné k doručení zásilky/

 

Facebook, sociální síť poskytovatel marketingových služeb a provozu webových stránek na sociální síti

 

Google LLC, s hlavním sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
USA – poskytovatel marketingových služeb

 

Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 02387727 - poskytovatel marketingových služeb včetně služby Ověřeno zákazníky

 

Seznam.cz, a.s., Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, IČ: 26168685 – poskytovatel marketingových služeb

 

TOPlist s.r.o., nám. Dr. Václava Holého 1054/13, 180 00 Praha 8, IČ: 27204171- poskytovatel marketingových služeb

 

Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306 - poskytovatel přepravních služeb /údaje potřebné k doručení zásilky/

 

5.  Pohyb na webových stránkách a záznamy o chování uživatelů /všechny webové stránky Geodézie On Line uvedené v záhlaví/

Pro zkvalitnění našich služeb uchováváme údaje o chování uživatelů na našich stránkách (zejména cookies). 

Prohlížením a používáním našich stránek uživatel s touto skutečností souhlasí. Údaje ukládáme na našich serverech a u zprostředkovatelů služeb viz Zpracovatelé. Získané údaje slouží zejména k analýze návštěvnosti a marketingovým účelům.

 

6. Kontaktní údaje pro přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky ohledně zpracování osobních údajů /všechny situace/

 

Kontaktní údaje pro přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky ohledně zpracování osobních údajů:

 • elektronická adresa správce info@geodezieonline.cz, zpráva musí být odeslána z e-mailu, který je u nás zpracováván.
 • písemně na adresu: Geodézie On Line, spol. s r.o., Moskevská 13, 470 01 Česká Lípa

 

Podle typu žádosti bude uživatel požádán o ověření identity. 

 

Obecné dotazy ohledně zpracování osobních údajů zodpovíme na výše uvedeném e-mailu.

 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s platnými předpisy, můžete nás požádat o vysvětlení.


 

..................................................................................................

 

 

 

Příloha č. 2
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení nebo on-line:Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží ve 14 denní lhůtě
Vyplňte shodně s objednávkou.
Adresát - internetový obchod mapy.geodezieonline.cz; prodávající: Geodézie On Line, spol. s r.o., IČ: 25416987, se sídlem: 470 01 Česká Lípa, Moskevská 13
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
uveďte jen pokud vracíte pouze část z objednávky
Výše uvedeného dne jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě mapy.geodezieonline.cz objednal zboží, níže uvádím číslo objednávky. Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši, kterou uvádím níže, na můj bankovní účet , který také uvádím níže. A to nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy a vrácení zboží na Vaši adresu: Geodézie On Line, spol. s r.o., Moskevská 13, 47001 Česká Lípa.
Soubor (volitelné) (max. 500 kB)
antiSpam [nový kód]
Copyright 2014 - 2021 © Mapy Geodézie On Line